Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


Vyšetření pro potřeby ČSSZ, ÚP

 

Invalidní důchod


Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Od 1.1. 2010 vstoupila v platnost nová vyhláška, která přináší řadu změn. Zejména náhradu systému částečného a plného invalidního důchodu za invalidní důchod členěný do tří stupňů.

Podmínky nároku na invalidní důchod zůstávají stejné, tedy pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 % a doba pojištění.
Nárok na invalidní důchod vznikne i v případě, kdy je invalidita následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, stejně jako podle starého systému.

Vyhláška upravuje také proces stanovení míry poklesu pracovní schopnosti a posuzování invalidity, především podrobnější zjišťování zdravotního stavu.

Při podání žádosti o uznání invalidního důchodu je nezbytně nutné vyšetření zdravotního stavu.
Ošetřující lékaři jsou povinni provádět příslušná funkční vyšetření pro posouzení stupně invalidity. Zároveň je potřeba, aby ošetřující lékaři spolehlivě informovali pojištěnce o jejich zdravotním stavu.

Pokles pracovní schopnosti

 • 1. stupeň - pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %,
 • 2. stupeň - pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 %,
 • 3. stupeň - pokles nejméně o 70 %.

 

Způsob posuzování invalidity umožňuje objektivně posoudit funkční schopnosti jedince a důsledky zdravotních postižení na pracovní schopnost v souladu s aktuálními poznatky lékařské vědy a následně invalidním důchodem cíleně kompenzovat pokles jeho pracovní schopnosti.

 

Příspěvky na péči


Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.


Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

O příspěvek na péči je možné písemně požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.Žadatel je povinen:

 • podrobit se sociálnímu šetření,
 • podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem nebo zdravotnickým zařízením určeným úřadem práce nebo jinému odbornému vyšetření
 • osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností,
 • doložit podpis pečující osoby, kterým vyjádří svůj souhlas s poskytovanou péčí.Mimořádné výhody


Je možné požádat ze sociálního zabezpečení o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem.

Jedná se o poskytování

 • důchodového pojištění
 • nemocenského pojištění (poskytování dobrovolné dávky nemocenského po uplynutí podpůrčí doby),
 • sociální péče (např. mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené, příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úpravu bytu),
 • státní sociální podpory (posouzení nepříznivého zdravotního stavu určité kategorie ovlivňuje výši poskytovaných dávek - např. sociální příplatek anebo dobu jejich poskytování - např. rodičovský příspěvek),
 • příspěvku na péči ze systému sociálních služeb.


Správní orgán, u něhož byla žádost o dávku nebo výhodu ze sociálního zabezpečení podána, sám zajišťuje posouzení nepříznivého zdravotního stavu. A to tím, že o takové posouzení požádá příslušný orgán lékařské posudkové služby.Načítá se